نحوه محاسبه سایز کت

اندازه نصف دور سینه فرد را سایز آن فرد می گویند .

منظور از دراپ چیست

تفاوت اندازه نصف دور سینه با اندازه نصف دور کمر دراپ نام دارد که معمولا 4 و 6 و 8 از دراپ های اصلی می باشند .

اهمیت جدول سایز

در افرادی که دارای اندام معمولی هستند با اندازه دور سینه میتوان تمام اندازه های دیگر را بدست آورد .
دراپ 4 : کوتاه و چاق
دراپ 6 : معمولی
دراپ 8 : بلند و باریک

در این قسمت جدول های سایز و همچنین روش های اندازه گیری قرار داده شده است .